“As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

2014 Visit Orphanage Org – Thăm Trại Mồ Côi Ở Hố Nai

 

Visit the orphanage org in the Ho Nai Province.

This was the first time we came to visit the orphanage in Ho Nai Province. This orphanage is taken care by the Sr. Lanh, the catholic nun. There were more than 30 orphans at the time. In some how, the connection deep inside the mind of Ven. Thich Bao Thanh, that was leaded him to ask Sr. Lanh to allow him and Xa Loi Charity to support some foods to those orphans every months and is being excepted. Then, this organization has been receiving foods from Ven. Bao Thanh and charity members

Viếng thăm từ thiện trại mồ côi ở Hố Nai nơi Sr. Lành chăm sóc. Đây là lần đầu tiên thầy đến thăm trại mồ côi này. Sr. Lành là vị đứng đầu chăm sóc cho các em. Trại mồ côi này được thành lập do các Sr, nữ dòng Đa Minh. Cóc khoảng ba mươi em đang sinh sống ở đây. Bởi nhân duyên đặc biệt, thầy Bảo Thành đã nhận bảo trợ cung cấp một phần nhỏ mỗi tháng cho các cháu ở đây và một số phật tử đã nhận đảm đương trác nhiệm này.