“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

2014 Visited The Mental Disorder Center- Thăm Trại Tâm Thần Đức Trọng

Visited the mental disorder organization in Duc Trong Province. That is the mental disorder in the Duc Trong Province which are found by the Catholic family. The whole family gave up their job and build the center to help hundred of people who are have a mental disorder that their family has no way to take care of them. There is no charge but just love and care. This was the first time Ven. Thich Bao Thanh came to visit and do charity here. 

Thăm hỏi và từ thiện ở trại tâm thần ở Đức Trọng Linh Khương Đà Lạt. Trại tâm thần này được sáng lập do một gia đình người thiên chúa giáo. Họ từ bỏ tất cả để hiến dâng đời sống bằng thực thi lòng bác ái đối với các người anh em bị tâm thần. Trung tâm này đang chăm sóc cho hàng trăm anh chị em tâm thần một cách tình nguyện mà người thân hình như không phải trả chi phí gì. Đây là lần đầu Thầy Bảo Thành ghé thăm và làm từ thiện.