“As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Category: OurTemple

This category is for our temple article2015 Đảnh Lễ Các Hoà Thượng

Chùa Núi Châu Thới Sư Ông Minh Chánh Tổ Đình Kim Cang Biên Hoà Đồng Nai Sư Ông Vũng tàu Sư Toàn tịnh xạ trung tâm sg

Continue reading