“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Category: Uncategorized


Buddha Birthday 2009-Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Phật Đản 2009

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh Hồi Ký Chùa Xá Lợi It is wonderful that even in the humble condition we still had a very nice celebration of the Buddha birthday in the second year since 2008. Đây là lần thứ hai quý thầy tổ chức […]

Continue reading

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh nếu bạn xử dụng smart phone(phone thông minh). Những bài mới chúng tôi bỏ lên face đều có chế độ này. Nếu dùng máy vi tính, hãy bấm chuột vào hình hai lần. Chúng tôi đã và tiếp tục gửi […]

Continue reading

Children in 2008- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Tuổi Thơ Và Hạnh Phúc

Children in 2008 Hồi Ký Chùa Xá Lợi Tuổi Thơ Và Hạnh Phúc Children are always beautiful. They came over when their parents were volunteer to help the temple to clean. Trẻ thơ luôn tuyệt vời trong mọi cảnh sống của con người. Các em đến chùa vui chơi còn cha mẹ thì âm thầm […]

Continue reading