Phiền não len lỏi vào tâm 
Tung hoành quấy nhiễu xỉa xăm đủ đường
Phải nhìn cho thấu tận tường
Con ma ác nghiệp còn vương cõi lòng...

Leave a comment