“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Gallery early winter- Những Mùa Đông Qua

Early Winters.

Ven. Bao Thanh and Su Co Bao Co, Ajan Nien and Ong Tam have lived at the temple with no heat, water, kitchen, and restroom for many winters. When the winter came, the land was cover by all the snow and at no way to get out because the car could not move on the road that full of snow.

Thầy Bảo Thành, Sư Cô Bảo Cơ cùng Sư Ajan Nien và Ông Tám đã sống ở chùa và trải qua nhiều mùa đông băng giá mà không hề có máy sưởi, nước, nhà bếp, nhà vệ sinh. Khi tuyết xuống, mặt đất chung quanh chùa bị bao phủ đầy tuyết không thể ra ngoài được vì xe chẳng thể chạy trên đường với tuyết phủ cao cả mét.

The quarry was also frozen. The sun could not rise up and we all were stuck inside the temple.

Ngay cả mặt hồ cũng đóng băng và mặt trời thì chốn mất, không một tia nắng nào hiện hữu. Mọi người đều bị mắc kẹt ở trong chùa và gồng mình chịu đựng.