“As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Gallery early winter- Những Mùa Đông Qua

Early Winters.

Ven. Bao Thanh and Su Co Bao Co, Ajan Nien and Ong Tam have lived at the temple with no heat, water, kitchen, and restroom for many winters. When the winter came, the land was cover by all the snow and at no way to get out because the car could not move on the road that full of snow.

Thầy Bảo Thành, Sư Cô Bảo Cơ cùng Sư Ajan Nien và Ông Tám đã sống ở chùa và trải qua nhiều mùa đông băng giá mà không hề có máy sưởi, nước, nhà bếp, nhà vệ sinh. Khi tuyết xuống, mặt đất chung quanh chùa bị bao phủ đầy tuyết không thể ra ngoài được vì xe chẳng thể chạy trên đường với tuyết phủ cao cả mét.

The quarry was also frozen. The sun could not rise up and we all were stuck inside the temple.

Ngay cả mặt hồ cũng đóng băng và mặt trời thì chốn mất, không một tia nắng nào hiện hữu. Mọi người đều bị mắc kẹt ở trong chùa và gồng mình chịu đựng.