“As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Hung on the sign 2009- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- An Vị Bảng Chùa Xá Lợi

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

In the late of 2009, our members, Mr. Tay and his friend together made and offered to us the new sign. It looked so beautiful.  

Anh Tây và bạn của anh đã bỏ công sức làm bảng chùa xá lợi và cúng dường cho chùa. Với tấm lòng chân thành cúng dường, ai cũng cảm động với nghĩa cử này.

It was raining but non stopped, we put the new sign up . It was great. The spirit of the temple just transformed with the love of our members.

Lúc đó trời mưa thật lớn nhưng mọi người vẫn tiếp tục cố gắng hết sức để treo bảng chùa lên. Thật là những giây phúc tuyệt vời. Bảng chùa đã treo lên và ngôi chùa nhìn thật uy nghi và hùng tráng.

800DSC01355 800DSC01356 800DSC01344 800DSC01348 800DSC01352 800DSC01354