“As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Lao Monk in Summer 2008- Hồi Ký Chùa Xá Lợi

The head monk of Wath Lao, Ajan Bumi with his sangha came to visit and chant at Xa Loi Temple in the late summer of 2008.

Trưởng Lão Hoà Thượng Ajan Bumi, người Lào cùng quý sư đến đảnh lễ Phật và tụng kinh.

After the ceremony they all sat down in the meditation hall and asked our Ven. Bao Thanh to cultivate the energy to benefit for health.

Sau đó Hoà Thượng trưởng lão đã thỉnh nguyện thầy Bảo Thành khai ấn đả thông huyệt đạo để tu luyện cho tăng thêm sức khoẻ.

Beautiful out side that leaded all the monks with Ven. Bao Thanh to take a walk and shared about the opened energy.

Một ngày tuyệt đẹp, quý thầy kinh hành chung quanh cảnh chùa và chia sẻ về phương pháp thực hành chuyển hoá năng lượng tự thân.