“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Vu Lan 2009- Hồi Ký Chùa Xá Lợi.

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

We have more members come in very year. In 2009, we celebrated the second Vu Lan. Members brought their moms and shared their love stories in the meditation hall.

Càng ngày càng nhiều phật tử đến chùa và mùa vu lan 2009, quý thầy và phật tử lại tổ chức lễ vu lan lần thứ hai. Các bậc cha mẹ cũng hiện diện cùng con cái dâng hương lễ phật, cầu chúc cho nhau có được nhiều điềm lành trong những tháng ngày tới.

When the celebration finished, members offered to the sangha new robes and for their moms roses.

Khi lễ Vu Lan vừa kết thúc, phật tử đã thành kính dâng y cho quý thầy và hoa hồng cho mẹ.