“As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Vu Lan 2009- Hồi Ký Chùa Xá Lợi.

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

We have more members come in very year. In 2009, we celebrated the second Vu Lan. Members brought their moms and shared their love stories in the meditation hall.

Càng ngày càng nhiều phật tử đến chùa và mùa vu lan 2009, quý thầy và phật tử lại tổ chức lễ vu lan lần thứ hai. Các bậc cha mẹ cũng hiện diện cùng con cái dâng hương lễ phật, cầu chúc cho nhau có được nhiều điềm lành trong những tháng ngày tới.

When the celebration finished, members offered to the sangha new robes and for their moms roses.

Khi lễ Vu Lan vừa kết thúc, phật tử đã thành kính dâng y cho quý thầy và hoa hồng cho mẹ.