“Both formerly and now, it is only suffering that I describe, and the cessation of suffering.”

“Ceasing to do evil, Cultivating the good, Purifying the heart: This is the teaching of the Buddhas.”

“Conquer anger with non-anger. Conquer badness with goodness. Conquer meanness with generosity. Conquer dishonesty with truth.”

Yard cleaning 2009- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Dọn Dẹp Sân Chùa

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

In the early Fall of 2009, our members got all together to clean the yard around the temple. All ages were at the temple to remove trash, tree and old thing that no longer needed.

Vào đầu mùa thu 2009, quý phật tử đã cùng nhau về chùa để thu dọn rác, cây khô và những thứ hư nát nằm ngổn ngang chung quanh chùa.

It was unbelievable we got it well done . After all, the yard looked much better and cleaner.

Không thể tin nổi, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, xung quanh sân chùa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sân chùa đã trở nên thanh tịnh và xanh tươi hơn.